Μη διάκριση - λληνικά

Οι διακρίσεις αντίκεινται στον Νόμο

Η St. Vincent's Medical Center συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους για τα ατομικά δικαιώματα και δεν προβαίνει σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο. Η St. Vincent's Medical Center δεν αποκλείει άτομα ή τα μεταχειρίζεται διαφορετικά εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της εθνικής καταγωγής, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του φύλου τους.

Η St. Vincent's Medical Center:

• Παρέχει δωρεάν βοηθήματα και υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία για να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί μας, όπως:

○ Ειδικευμένους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας

○ Γραπτές πληροφορίες σε διαφορετική μορφή (μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ηχητικό υλικό, προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή, άλλες μορφές)

• Παρέχει δωρεάν γλωσσικές υπηρεσίες σε άτομα των οποίων η κύρια γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, όπως:

○ Ειδικευμένους διερμηνείς

○ Πληροφορίες γραμμένες σε άλλες γλώσσες

Αν χρειάζεστε αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Case Management at (475) 210-5608.

Αν πιστεύετε ότι η St. Vincent's Medical Center δεν κατάφερε να σας παράσχει αυτές τις υπηρεσίες ή προέβη σε διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στον αρμόδιο: Section 1557 Coordinator, 2800 Main Street, Bridgeport, CT, (475) 210-6300, section1557coordinator@stvincents.org. Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν χρειάζεστε βοήθεια με την υποβολή της καταγγελίας, ο αρμόδιος Section 1557 Coordinator
βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία περί παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων στο Office for Civil Rights (Γραφείο Ατομικών Δικαιωμάτων) του U.S. Department of Health and Human Services (Αμερικανική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών), ηλεκτρονικά μέσω του Office for Civil Rights Complaint Portal στο https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή τηλεφωνικά στο:

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Τα έντυπα καταγγελιών είναι διαθέσιμα στο http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.