Non-Diskriminasyon - Kreyòl Ayisyen

Lalwa pa Dakò pou Pratike Diskriminasyon

St. Vincent's Medical Center konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. St. Vincent's Medical Center pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo. 

St. Vincent's Medical Center: 

• Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou: 

○ Enèprèt langaj siy ki kalifye 

○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma) 

• Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou: 

○ Enèprèt kalifye 

○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang 

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Case Management at (475) 210-5608.

Si w kwè St. Vincent's Medical Center pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: Section 1557 Coordinator, 2800 Main Street, Bridgeport, CT, (475) 210-6300, section1557coordinator@stvincents.org. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent 1557 Coordinator disponib pou ede w. u ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.